Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Αββάς Ποιμένας. Ο Γέροντας της Αγάπης.Είπεν ο Αββάς Ποιμήν.
Αυτά τα τρία πράγματα είναι χρήσιμα. 
Το να φοβήται κανείς τον Κύριον 
και το να προσεύχεται ακαταπαύστως 
και το να κάμνει καλόν εις τον πλησίον.


Ένας αδελφός ηρώτησε τον Αββάν Ποιμένα, λέγων. 
Εάν ίδω σφάλμα του αδελφού μου, 
καλόν είναι να το σκεπάσω; 

Του λέγει ο Γέρων. 
Οποιαν ώραν σκεπάσωμεν το σφάλμα του αδελφού μας 
και ο Θεός σκεπάζει το ιδικόν μας.


 Ένας αδελφός ηρώτησε τον Αββάν Ποιμέναν, λέγων, 
ότι εάν ιδώ κανέναν αδελφόν, 
δια τον οποίον ήκουσα σφάλμα, 
δεν θέλω να τον βάλω στο κελλίον μου; 
Εάν δε ιδώ κανένα καλόν να χαίρομαι μαζί του; 

Του λέγει ο Γέρων.
Εάν κάμνεις εις τον καλόν αδελφόν ολίγον καλόν, 
κάμε διπλάσιον εις τον άλλον.


Επισκέφθηαν μερικοί γέροντες τον Αββάν Ποιμένα 
και του είπαν. 
Ορίζεις, εάν ίδωμεν τους αδελφούς να νυστάζουν 
εις την ακολουθίαν να τους σκουντήσωμεν 
δια να είναι ξύπνιοι εις την αγρυπνίαν; 

Ο δε τους λέγει΄ 
Εγώ πάντως εάν ιδώ τον αδελφόν μου να νυστάζη, 
θα βάλω την κεφαλήν του εις τα γόνατά μου 
και θα τον αναπαύσω.


 Ένας αδελφός ηρώτησε τον Αββάν Ποιμένα, λέγων. 
Μαζί μου κατοικούν αδελφοί.
Ορίζεις να τους διατάξω; 

Του λέγει ο Γέρων. 
Όχι, αλλά γίνε εις αυτούς παράδειγμα και όχι νομοθέτης. 

 Είπεν ο Αββάς Ποιμήν, 
ότι το να διδάξη κανείς τον πλησίον του 
είναι όμοιον να τον ελέγξει.


Ηρώτησαν μερικοί πατέρες τον Αββάν Ποιμέναν, λέγοντες. 
Εάν ίδωμεν ένα αδελφό να αμαρτάνει, 
ορίζεις να τον ελέγξωμεν; 

Τους λέγει ο Γέρων. 
Εγώ πάντως εάν έχω ανάγκην να περάσω απ’εκεί 
και τον ιδώ να αμαρτάνει, 
περνώ μακριά από αυτόν και δεν τον ελέγχω.


 Είπεν πάλιν
¨Μήν κάμνεις το θέλημά σου.
Αναγκαίον δε είναι να ταπεινώσεις τον εαυτόν σου 
εις τον αδελφόν σου.

  Είπεν μεγαλυτέραν από αυτήν την αγάπην 
δεν ευρίσκει κανείς, 
από το να βάλλη την ψυχήν του υπέρ του πλησίον του.

Διότι εάν ακούση λόγον κακόν,δηλαδή λυπηρόν, 
και ενώ μπορεί να ειπή και αυτός το όμοιον 
να αγωνισθεί και να μην ειπή 
ή αδικηθή πλεονεκτικώς και υπομένη 
και δεν ανταποδώσει εις αυτόν, 
ο τοιούτος βάλλει την ψυχήν του υπέρ του πλησίον.Είπεν πάλιν 
Η κακία ουδόλως αφανίζειν την κακίαν΄ 
Αλλά εάν κάποιος σου κάμη κακόν, 
κάμε του καλόν, 
δια να αφανίσεις την κακίαν με την ευεργεσίαν 


Το Γεροντικόν.
Ητοι Θαυμασταί διηγήσεις από την ζωήν 
των αγίων ερημιτών των πρώτων χριστιανικών αιώνων
Εκδόσεις Ορθόδοξου Ιδρύματος. Απόστολος Βαρνάβας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου