Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Πρωινή αύρα.. Wen-siangΕυτυχισμένος το πρωί
Ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου 

Μια καθάρια αύρα φυσά
Κατευθείαν μέσα 

 Οι πρώτες ηλιαχτίδες
Φωτίζουν τα φύλλα των δέντρων

Οι σκιές που δημιουργούνται 
Είναι κρυστάλλινα καθαρές 


 Γαλήνιος 

Σε συμφωνία με την καρδιά μου 

Ολα συγχωνέυονται σε μια αρμονία 

Το κέρδος και η απώλεια 
δεν με απασχολούν 

Αυτός ο δρόμος μου αρκεί 
έως το τέλος των ημερών μου


Wen-siang (1210-1280)  

 Dailyzen.comΤετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Σύγκρισις Βασιλέως και μοναχού. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.Ποιός είναι άραγε αξιοζήλευτος;

Αυτός που κυριαρχεί στους άλλους,
ή αυτός που κυριαρχεί στον εαυτό του..

Γράφει σχετικά ο Ιωάννης Χρυσόστόμος

......................................................................

Λοιπόν εκτιμάται μεν 
ο πλούτος και η βασιλεία και η εξουσία και η δόξα, 

και οι περισσότεροι καλοτυχίζουν τους άρχοντας των κρατών,
που μετακινούνται με πολυτελή οχήματα 
και απολαμβάνουν το θόρυβο των αγγελιοφόρων 
και την πολυάνθρωπον σωματοφυλακήν, 

έχει δε καταφρονηθεί η ζωή των φιλοσόφων 
και αυτών οι οποίοι επέλεξαν τον μοναχικόν βίον. 

Έλα λοιπόν να συγκρίνουμε 
τα αγαθά της φιλοσοφίας 
προς αυτά που φαίνονται εις τον κόσμον αγαθά, 
δηλαδή την εξουσίαν και την δόξαν 
και ας μάθωμεν καλά την μεταξύ των αγαθών αυτών διαφορά. 


 Ο Βασιλεύς λοιπόν επιστατεί εις πόλεις και χώρας και πολλά έθνη 
κυβερνών με τα διατάγματά του 
και στρατηγούς και υπάρχους και στρατεύματα και φυλάς και συμβούλια, 


 αυτός δε που αφιέρωσε τον εαυτόν του εις τον Θεόν 
και ηκολούθησε την μοναχικήν ζωήν 
κυριαρχεί επί του θυμού και του φθόνου και της φιλαργυρίας 
και των άλλων παθών, 

σκεπτόμενος πάντοτε και φροντίζων 
να μή επιτρέψει να κυριευθή η ψυχή του από αισχρά πάθη, 
ούτε να υποδουλωθει ο νους εις σκληράν τυραννίαν, 

αλλά να κρατή πάντοτε την σκέψιν του επάνω από όλα, 
αφού θέσει επιστάτην εις τα πάθη του τον φόβον του Θεού. 

Τοιαύτην λοιπόν εξουσίαν και κυριαρχίαν έχει ο Βασιλεύς, 
τοιαύτην δε ο μοναχός, 
ώστε ορθότερον θα ηδύνατο κανείς να ονομάσει αυτόν Βασιλέα, 
παρά τον λαμπρυνομενον με το βασιλικόν ένδυμα και στέφανον 
και καθήμενον επί χρυσού θρόνου. 


 Διότι στην πραγματικότητα βασιλεύς 
είναι ο χαλιναγωγών τον θυμόν και τον φθόνον και τας ηδονάς 
και κυβερνών τα πάντα συμφώνως προς τους νόμους του Θεού 

και διατηρών ελεύθερον τον νούν 
και μη επιτρέπων να κυριαρχήσει εις την ψυχήν 
η τυραννία των ηδονών. 

 Αυτόν ευχαρίστως θα τον έβλεπα άρχοντα 
και των φυλών της γής και της θαλάσσης 
και των πόλεων και των λαών και των στρατευμάτων. 

Διότι αυτός ο οποίος επιστατεί με την λογικήν του τα πάθη της ψυχής, 
εύκολα θα επιστατήσει και επί των ανθρώπων με τους Θείους νόμους , 
ώστε να έχει θέσην πατρός εις τους υπηκόους, 
συμπεριφερόμενος προς τας πόλεις με όλην την ημερότηταν. 


 Εάν δε θέλεις να εξετάσεις και τον πόλεμον, 
και από τας δύο πλευράς, 
θα έυρης ότι ο μέν μάχεται πρός δαίμονας 
υπερισχύει και νικά και στεφανούται υπό του Χριστού, 
διότι βαδίζει εις τον πόλεμον με Θείαν επενέργειαν, 
ωπλισμένος με ουράνια όπλα.. 

 Ο δε άλλος μάχεται με τους βαρβάρους 
υπέρ εδαφών ή συνόρων ή χρημάτων αρπαγέντων 
ή ένεκα της πλεονεξίας και πόθου αδίκου εξουσίας, 
η οποία ωθεί εις τον πόλεμον, 

όπου πολλάκις πολλοί βασιλείς, 
που επεθύμησαν τα περισσότερα, 
έχασαν επιπλέον και αυτά που κατείχον. 


 Με αυτούς που συναναστρέφεται κανείς διαρκώς, 
με το ήθος αυτών αφομοιούται το ήθος του. 

Λοιπόν ο μεν μοναχός διαπλάσσει το φρόνημα της ψυχής του 
προς τα ήθη των αποστόλων και των προφητών, 

ο δε βασιλεύς προς τα των στρατηγών 
και σωματοφυλάκων και υπασπιστών, 
ανθρώπων δούλων του οίνου και αφωσιωμένων εις τα ηδονάς 
και απασχολουμένων κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας 
με το ποτόν, μη γνωρίζοντες τίποτε σπουδαιόν ή καλόν λόγω του όινου.. 

 όταν λοιπόν ιδής πλούσιον να είναι στολισμένος με πολυτελήν ενδυμασίαν, 
να καλλωπίζεται με χρυσάφι, 
να φέρεται επάνω εις άρματα, να πραγματοποιεί λαμπράς πομπάς, 

μήν καλοτυχίσεις τον άνθρωπον αυτόν, 
διότι ο πλούτος είναι πρόσκαιρος, 
και αυτο που θεωρείται καλόν καταστρέφεται μαζί με την ζωήν αυτήν. Όταν όμως ιδής μοναχόν να βαδίζει μόνος, 
να είναι ταπεινός και πράος και ήσυχος και ήρεμος, 
θαύμασε αυτόν τον άνδρα, 

γίνε μιμητής της ιδικής του φιλοσοφίας, 
ευχήσου να γίνεις όμοιος με τον δίκαιον, 
διότι λέγει''Αιτείτε και δοθήσετε υμίν''Η Νοερά άθλησις
Συλλογή διδασκαλιών των αγίων πατέρων
και πεπειραμένων ασκητών
πέρι της προσευχής του Ιησού Χριστού
Κατουνάκια Αγίου Όρους 2007