Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Συγχωρούνται μόνο όσοι συγχωρούν. Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο.

«Διά τούτο η βασιλεία των ουρανών ωμοιώθη με άνθρωπον βασιλέα,
όστις ηθέλησε να θεωρήση λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού.
Και ότε ήρχισε να θεωρή,
εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων.
Και επειδή δεν είχε να αποδώση,
προσέταξεν ο Κύριος αυτού να πωληθή αυτός
και η γυνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθή το οφειλόμενον.
Πεσών λοιπόν ο δούλος προσεκύνει αυτόν, λέγων.
Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ, και πάντα θέλω σοι αποδώσει.
Σπλαγχνισθείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου,
απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν.
Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος,
εύρεν ένα των συνδούλων αυτού,
όστις εχρεώστει εις αυτόν εκατόν δηνάρια,
και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγων.
Απόδος μοι ο, τι χρεωστείς.
Πεσών λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού,
παρεκάλει αυτόν λέγων.
Μακροθύμησον εις εμέ, και πάντα θέλω σοι αποδώσει.
Εκείνος όμως δεν ήθελεν,
αλλ’ απελθών έβαλεν αυτόν εις φυλακήν,
εωσού αποδώση το οφειλόμενον.
Ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα,
ελυπήθησαν σφόδρα
και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτών πάντα τα γενόμενα.
Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού,
λέγει προς αυτόν.
Δούλε πονηρέ,
παν το χρέος εκείνο σοι αφήκα,
επειδή με παρεκάλεσας.
δεν έπρεπε και συ να ελεήσης τον σύνδουλόν σου,
καθώς και εγώ σε ηλέησα;
Και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς,
εωσού αποδώση παν το οφειλόμενον εις αυτόν.
Ούτω και ο Πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάμει εις εσάς,
εάν δεν συγχωρήσητε εκ καρδίας σας έκαστος
εις τον αδελφόν αυτού τα πταίσματα αυτών.»
Κατά Ματθαίο 18:23-35Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου